Oprócz prawa do emerytury części emerytów przysługuje także prawo do świadczeń bonusowych. Warto przyjrzeć się dokładnie dodatkom do emerytury, których ZUS ma całkiem sporo.

Dodatki do emerytury

Emerytura powszechna przysługuje osobom, które ukończyły określony w ustawie wiek – od 1 października 2017 roku jest to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Wysokość świadczenia wypłacanego przez ZUS jest uzależniona od stażu pracy oraz wysokości odprowadzanych składek. Osoby uprawnione do emerytury mogą starać się o szereg dodatków.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje w dwóch przypadkach: osoba została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji lub ukończyła 75 lat. Jest to najpopularniejsze świadczenie dodatkowe z jakiego korzystają emeryci.

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek skierowani głównie do nauczycieli, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 roku nauczali języka polskiego w szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańsk.

Dodatek kombatancki i kompensacyjny

Dodatek ten przysługuje wszystkim kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych (w tym także okresu przedwojennego).

Dodatek kompensacyjny wynosi 15 proc. dodatku kombatanckiego.

Osoby, którym przysługuje dodatek za tajne nauczanie oraz dodatek kombatancki otrzymują tylko jeden – dodatek kombatancki.

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

Świadczenie dla deportowanych

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy.

W razie zbiegu świadczenia ze świadczeniem pieniężnym dla byłych żołnierzy górników przysługuje jedno z tych świadczeń.

Świadczenie pieniężne dla deportowanych przysługuje osobie, która nie ma ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie.

Świadczenie pieniężne dla niewidomych ofiar działań wojennych

Świadczenie to jest skierowane do cywilnych ofiar działań wojennych (osobom, które nie wchodziły w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu)

Ryczałt energetyczny

Ryczałt w wysokości 50% przysługuje kombatantom oraz innym osobom będącym ofiarami represji wojennych. Dodatek ten może otrzymać także wdowa lub wdowiec po kombatancie.

Ekwiwalent pieniężny do bezpłatnego węgla

Deputat przysługuje byłym pracownikom kopalni całkowicie likwidowanej w ilości 1800 kg węgla kamiennego rocznie w formie ekwiwalentu pieniężnego.

Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych

Ekwiwalent przysługuje byłym pracownikom kolejowym, którym przysługiwało prawo do deputatu węglowego w zatrudnieniu, z którego powstało prawo do emerytury lub renty.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników

Świadczenie przyznawane jest żołnierzom przymusowo zatrudnionym w: kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rudy uranu i batalionach budowlanych. Pieniądze wypłacane są na podstawie zaświadczenia od Wojskowej Komendy Uzupełnień (w zaświadczeniu musi być informacja potwierdzająca rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej).

Świadczenie w szczególnym trybie za ukończenie 100 lat

ZUS przygotował specjalne świadczenie dla seniorów, którzy ukończyli 100 lat. Mianowicie przysługuje im dodatek w wysokości 3500 zł i jest on wypłacany co miesiąc – bez względu na staż pracy czy wysokość opłacanych składek. Co ciekawe, świadczenie otrzymają także te osoby, które w swoim życiu nie przepracowały ani jednego dnia.