Emerytury w Polsce są nadal na bardzo niskim poziomie, w związku z tym, osoby uprawnione do świadczenia często szukają dodatkowej pracy, która umożliwi im podbudowanie domowego budżetu. Zgodnie z danymi podanymi przez ZUS, pracujących emerytów jest ok. 370 tys. Pamiętajmy jednak żeby przed podjęciem pracy należy dokładnie sprawdzić jakich warunków musimy przestrzegać aby nie utracić świadczenia.

Ile może dorobić emeryt?

Przed podjęciem pracy należy zapoznać się z limitami jakie określa cztery razy do roku GUS. Kwoty te uzależnione są one od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Musimy pamiętać, że zmniejszenie świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia, a zawieszenie po przekroczeniu 130%.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4255,59 zł, oznacza to, że od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. emeryci i renciści będą mogli dorobić do emerytury miesięcznie:

• do 2 978,90 zł brutto – bez zmniejszenia świadczenia,
• od 2 978,90 zł do 5 532,30 zł brutto – świadczenie zostanie zmniejszone o sumę przekroczenia 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5 532,30 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.
Limity te ustalone są zarówno dla emerytów i rencistów (w tym osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy czy rentę rodzinną o ile świadczenie pobiera tylko jedna osoba). Dodatkowo ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę świadczenia tylko z działalności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, czyli z:
• umowy o prace,
• pracy nakładczej,
• umowy zlecenia lub agencyjnej oraz współpracy przy wykonania jednej z tych umów,
• umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuję się przepisy dotyczące zlecenia,
• pozarolniczej działalności gospodarczej, której wykonywanie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
• tytuł wykonywania zawodu adwokata,
• pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
• odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
• pobierania stypendium sportowego, sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora,
• wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej,
• pracy w służbach mundurowych.

Kogo nie obowiązują limity?

Zgodnie z Polskim prawem, ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy emerytury lub renty niezależnie od wysokości zarobków, jeśli:

• emeryt osiągnął powszechny wiek emerytalny (60 kobiety i 65 mężczyźni) przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę – w praktyce oznacza to, że po ukończeniu ustawowego wieku możemy dorabiać dowolną kwotę;
• mamy ustalone prawo do emerytury i przez cały rok kalendarzowy kontynuowaliśmy zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego pracowaliśmy przed przejściem na świadczenie;
• osiągamy przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym (honoraria z tytułu działalności artystycznej, umowy o dzieło nie wykonywanej na rzecz pracodawcy);
• zgłosiliśmy wniosek do ZUS-u o zawieszeniu emerytury i przez cały rok kalendarzowy nie była nam ona wypłacana;
• świadczeniobiorca ma prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową;
• pobieramy rentę inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnych po tych inwalidach.

Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą to na emerycie lub renciście spoczywa obowiązek poinformowania ZUS o podjęciu lub zakończeniu wykonywania pracy. Pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnych problemów i stresu.